Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató

 1. Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelésről

  Az ABAKUSZ GOLD Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

  Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:
  Adatkezelő megnevezése: ABAKUSZ GOLD Kft.
  Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-995831
  Adatkezelő adószáma: 24211895-2-13 
  Adatkezelő székhelye: 2040 Budaörs, Munkácsy u. 2. 
  Adatkezelő e-elérhetősége: +36 20 944 7677, info@treevision.org
  Adatkezelő képviseletére jogosult: Dr. Tábor István, ügyvezető és Kende Judit igazgató együttesen

   Az adatkezelés folyamatának leírása:
   Az Adatkezelő a https://treevision.org/ weboldalán, keresztül több helyen is lehetősége biztosít arra, hogy a látogató felvegye vele a kapcsolatot. Az egyes menüpontok alatt az érintett vezeték és kereszt neve, e-mail címe, esetlegesen telefonszáma megadása után elküldheti az üzenetét.

  Az üzenet elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az Adatkezelő adatkezelésre vonatkozó szabályait, amit egy jelölőnégyzet bejelölésével tehet meg.

  Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő fenti elérhetőségein, ugyanakkor az Adatkezelő felhívja a figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

  Az adatkezelés célja:

  Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel elősegítése.

  Az adatkezelés jogalapja:

  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

  kezelt adatok köre:

  Az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok: az érintett neve, e-mail címe, opcionálisan telefon száma, üzenet szövege (kérdés, megjegyzés).

  Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

  A tárhely szolgáltatást a NEXT LAB Net Kft. (székhely: 2400 Dunaújváros, Szórád Márton út 19. Fsz. 2. ajtó), mint adatfeldolgozó látja el.

  E-mail szolgáltatást és egyéb CRM funkciók biztosítását a SalesAutopilot Kft. (székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/A. 5. em. 1. ajtó), mint adatfeldolgozó látja el.

  Az Adatkezelő részére webfejlesztési szolgáltatást nyújt adatfeldolgozóként Rácz Csaba e.v. (4241 Bocskaikert, Diófa út 42.)

  Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

  Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

   A személyes adatok tárolásának időtartama:

  A kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig), vagy az érintett törlési kérelméig.

  Automatizált döntéshozatal ténye:

  Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

  Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

  Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:

  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, tehát élhet hozzáféréshez való jogával,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
  • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
  • élhet adathordozhatósághoz való jogával amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik,
  • jogorvoslattal élhet.


   Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

   Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

   Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

   Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!